رد کردن لینک ها

انتخاب مدیر عامل شرکت داروسازی نیک داروی شفاساز امیران به عنوان فناور برتر استان قم

انتخاب مدیر عامل شرکت داروسازی نیک داروی شفاساز امیران به عنوان فناور برتر استان قم و فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1397

تقدیر فناور برتر

تاریخ خبر: 1397/10/4

به گفتگو بپیوندید